Thalassemia Day celeb at NSCB Jabalpur, Dr Shweta Pathak